Załóż konto

Twój koszyk

Zamknij

Brak produktów w koszyku.

REGULAMIN KONKURSU “ORGANIC MAMA” Z DNIA 29.05.2024 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu “ORGANIC MAMA” (zwanym dalej „Konkursem”), jest 4MYOrganic Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-933), ul. Okrężna 83 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000557397 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie (zwanej dalej „Fanpage”)
  https://www.instagram.com/4organic/ 
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Instagram.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 • jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 • wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook oraz Instagram.
 • zapoznał się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych w tym o celach i sposobach przetwarzania oraz o przysługujących mu prawach;
 • jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram.
 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

3. NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano 11 zestawów – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6:

1 nagroda: 1x B-Lumix BODY Masażer ręczny wyszczuplająco ujędrniający i zestawy kosmetyków Organic Mama i zestaw kosmetyków Organic Mama.

Wyróżnienia: 10x zestawów kosmetyków Organic Mama.

 1. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) jest zestaw kosmetyków:

1 nagroda: B-Lumix BODY Masażer ręczny wyszczuplająco ujędrniający i zestaw kosmetyków Organic Mama

https://www.4organic.pl/produkt/naturalny-olejek-do-ciala-organic-mama-125-ml/ https://www.4organic.pl/produkt/naturalny-plyn-do-higieny-intymnej-organic-mama-250ml/ https://www.4organic.pl/produkt/naturalny-ujedrniajacy-balsam-do-ciala-organic-mama-200ml/

Wyróżnienia: 10x zestawów kosmetyków Organic Mama https://www.4organic.pl/produkt/naturalny-olejek-do-ciala-organic-mama-125-ml/ https://www.4organic.pl/produkt/naturalny-plyn-do-higieny-intymnej-organic-mama-250ml/ https://www.4organic.pl/produkt/naturalny-ujedrniajacy-balsam-do-ciala-organic-mama-200ml/

Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Instagram, na profilu https://www.instagram.com/4organic/

 1. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 2. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy”) na portalu społecznościowym pod adresem https://www.instagram.com/4organic/
 2. Konkurs trwa od dnia 29.05.2024 r. do godziny 24:00 dnia 06.06.2024 r.

5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadanie Uczestnika Konkursu: “Kup w drogerii Rossmann dowolny produkt z linii Organic Mama marki 4organic  i zachowaj paragon. 

Zgłoś się do konkursu wysyłając zdjęcie paragonu na adres kontakt@4organic.pl w tytule wpisując ORGANIC MAMA i odpowiedz na pytanie: Jak naturalne kosmetyki Organic Mama wspierają Cię w czasie trwania ciąży? Napisz w komentarzu pod postem jakie są/były Twoje ciążowe rytuały relaksacyjne?”. Polubienie postu konkursowego. Zostawienie komentarza pod postem konkursowym z informacją, że bierzesz udział. Sprawdzenie obserwacji konta https://www.instagram.com/4organic/ Udostępnienie postu konkursowego w swojej relacji. 

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/4organic/

6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Instagram.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu Nagrody decyduje Organizator, za pośrednictwem trzyosobowej komisji konkursowej powołanej przez Organizatora, która oceni kreatywność oraz poprawność wykonania zadania wskazanego w §5 ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
 4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni jedenastu zwycięzców.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na Instagramie w ciągu 2 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu (06.06.2024 r.) oraz Instastories na profilach w dniu 08.06.2024 r.: https://www.instagram.com/4organic
 1. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona pod postem Konkursowym w dniu 08.06.2024 r. na https://www.instagram.com/4organic/
 2. Warunkiem odebrania przez wyróżnionych Uczestników nagrody jest przesłanie w ciągu: 12 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na https://www.instagram.com/4organic/ wiadomości prywatnej z następującymi danymi: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres mailowy.
 3. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do Nagrody.
 4. Przyznana Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne rzeczy.
 5. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.

7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagrody, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Instagrama, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Instagrama;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych zasadami Instagram kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

     4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram.

     5. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji Instagram.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych jest Organizator.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej „RODO”).
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatorów wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatorów tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Instagram.
 5. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem: Konkurs “Organic Mama” z dnia 29.05.2024 r.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 maja 2024 roku.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatorów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu: https://www.instagram.com/4organic/
 5. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej oraz pod adresem siedziby Organizatora.
Do góry

Newsletter

Akceptuję politykę prywatności

Newsletter

Zapisz się do newslettera i otrzymaj 10% rabatu na pierwsze zamówienie!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych drogą elektroniczną od 4MYOrganic Sp. z o.o. Sp.k., zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.), a także na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu. Mam prawo wycofać zgodę w każdym czasie (dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody), prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu i wniesienia skargi do organu nadzorczego, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Administratorem danych jest 4MYOrganic Sp. z o.o. Sp.k., ul. Okrężna 83 A, 02-933 Warszawa

 

Akceptuję politykę prywatności